کارکنان ما قبل از بسته بندی به این فکر می کنند که کدام وسایل شکننده تر است و به چه ترتیبی بهتر است وسایل را بسته بندی کنند تا بتوانند از تلفات و شکسته شدن وسایل جلوگیری کرد.